Ausztriai minimálbér szabályok

A bér- és szociális dömping elleni törvény (LSDB-G) 2016. június 16-án került kihirdetésre a hivatalos közlönyben és 2017. január 1-jén lépett hatályba. A törvény nem új keletű, annak rendelkezései 2011. május óta hatályban vannak. A 2017. január 1-jén hatályba lépett módosítás az eddig különböző jogszabályokban foglalt rendelkezéseket egyesíti néhány változtatással, pontosítással kiegészítve, és jogkört rendelve az ellenőrzéshez és a végrehajtáshoz. A formálisan új törvény megalkotásának további oka az EU kiküldetési irányelv és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási irányelv nemzeti jogba történő átültetése.

A fuvarozó vállalkozások tekintetében a törvény nem tartalmaz speciális részletszabályokat, az általános érvényű minden ágazatban. Kivételt kizárólag a tisztán átmenő (tranzit) forgalmat bonyolító fuvarozók képeznek, minden más esetben alkalmazni kell a kiküldetésekre vonatkozó szabályokat. Az osztrák szakminisztérium álláspontja szerint a kabotázs, a loco és a gyűjtőfuvarok esetén alkalmazni kell a törvényt, továbbá az kiterjed a személyszállításra és az egyéb tevékenység keretében saját árut szállító vállalkozások munkavállalóira is.

A szabályozás csak a munkaviszonyban foglalkoztatott gépkocsivezetőre vonatkozik, az egyéni vállalkozókra, és a vállalkozás személyesen közreműködő tagjaira nem.

A rendelkezések végrehajtása érdekében az Osztrák Köztársaság Szociális Minisztériuma részletes, mindenre kiterjedő, és a bejelentésre szolgáló dokumentum (ZKO3) tekintetében kitöltési útmutatóként is szolgáló tájékoztatót állított össze, mely magyar nyelven tartalmazza

– a kiküldetés fogalmára,

– a jogszabállyal érintett fuvartevékenységekre és kivételekre,

– a minimálbér alkalmazására vonatkozó kötelezettségekre,

– az előzetes bejelentés módjára,

– a dokumentumok rendelkezésre tartására

vonatkozó előírásokat. A tájékoztató letölthető az alábbi hivatkozás alatt:

Tájékoztatás az EGK-beli és svájci áru- és személyszállítási ágazat munkavállalóinak kiküldetéséről – Szociális Minisztérium (PDF)

FONTOS: a továbbiakban ez a minisztériumi tájékoztató szolgál autentikus információforrásként minden, a felsorolt és az alább részletezett témakörökre vonatkozó kérdésre!

A minimális munkabér összege

Ausztriában nincs általános minimálbér-szabályozás. A minimálbéreket ágazati kollektív szerződésekben rögzítik a szakmai vagy munkaadói, és a munkavállalói érdekképviseletek. A külföldi vállalkozások ausztriai szolgáltatás-nyújtásának keretében ausztriai munkavégzésre kiküldött munkavállalókra az ágazati kollektív szerződésben meghatározott, az adott munkavállaló besorolásának megfelelő minimálbért kell alkalmazni.

A kollektív szerződések a fuvarozási tevékenységen belül a járművek fajtája, a szállított áruk jellege, és a munkavállaló munkakörben eltöltött szolgálati ideje függvényében eltérően határozzák meg a legalacsonyabb bér összegét, ezen belül a kötelezően adandó minimális bérek viszonylag nagy szórást mutatnak. Az ágazati kollektív szerződések hatálya az adott szakszervezetben tagsággal nem rendelkező munkavállalókra is érvényes. Az adott munkavállalóra vonatkozó legkisebb bér mértékére az alábbi táblázatok adnak iránymutatást:

Árufuvarozás – Kollektív Szerződés szerinti kötelező munkabérek (PDF)

Személyszállítás – Kollektív Szerződés szerinti kötelező munkabérek (PDF)

A fuvarozók többsége csak ideiglenes jelleggel tevékenykedik Ausztriában, ezért az elszámolás elkészíthetősége érdekében a havi, illetve heti bért, órabérré kell átszámolni. Az osztószám havibér estében 174, heti bér esetében 40.

A minimálbér számítása

A nemzetközi közlekedésben dolgozó gépkocsivezető keresete a személyi alapbér, a különböző pótlékok (pl. túlóra, éjszakai pótlék, üzemanyag megtakarítás) és a külföldi munkavégzés idejére adott távolléti átalány (napidíj).

A napidíj beszámíthatóságára a 96/71/EK kiküldetési irányelv, a 3. cikk (7) bekezdés második albekezdése vonatkozik, miszerint „a kiküldetéshez kapcsolódó juttatások (például a napidíj) a minimálbér részét képezik, kivéve, ha ezek a juttatások a kiküldetéssel összefüggésben keletkezett tényleges költségek (például a szállás- vagy az utazási költség) megtérítésére szolgálnak. Véleményünk szerint a gépkocsivezetőnél nem merül fel tényleges szállás- vagy utazási költség, ezért a fizetett napidíjat is figyelembe lehet venni.

Példa az osztrák minimálbér számítására

A tachográf kiértékelés szerint
Gépkocsivezető tárgyhavi vezetési ideje 140 óra
Egyéb munkavégzés 30 óra
Ausztriai munkavégzés 72 óra
A tárgyhavi számfejtési adatok
Alapbér 129 000Ft
Távollét pótlék (napidíj 16 nap; 60 EUR/nap 297 600Ft
Összesen 426 600 Ft (1 376,13 EUR)
Egy órára eső kereset átlagosan 8,09 EUR/óra)
Bérszámfejtés napi EKB árfolyam
Ausztriára eső bér: 72 óra 637,92 EUR 8,86 EUR/óra

(1 541,43 / 174)

Más országra eső bér: (170-72 óra) 738,21 EUR 6,79 EUR/óra

Alkalmazandó árfolyamok

Az osztrák minimálbér számításánál a bérszámfejtés napján érvényes Európai Központ Bank (EKB) által közzétett euró-referenciaárfolyamot kell alkalmazni. Az árfolyam az EKB naponta frissülő weblapján az alábbi, angol nyelvű linken érhető el:http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html

Az árfolyamok 90 napra visszamenőleg, az árfolyam érték melletti „~” gomb megnyomásával megnyíló naptárformátumú oldalon tekinthetők meg.

Archiváláshoz a weblap „download” menüjéből tölthetők le az aktuális, illetve a visszamenőleges az árfolyamok. Az utólagos letöltésnél nehézséget jelenthet, hogy csak az aktuális napi árfolyamközlés található meg jól olvasható pdf formátumban, a hosszabb időszakra vonatkozó adatok csak a számítástechnikai feldolgozásra alkalmas xml, és csv formában érhetők el.

Adminisztrációs kötelezettségek – online bejelentés ZKO3 nyomtatványon

Az Ausztria területére történő belépés előtt a kiküldött munkavállalók egyenkénti bejelentése előzetes regisztráció útján történik a Pénzügyminisztérium Illegális Foglalkoztatás Elleni Központi Szervénél.

Minden kiküldetést külön-külön kell bejelenteni. Ez alól a keretszerződés keretében végzett fuvarozás kivétel, amikor ugyanazon megbízó részére, ugyan arra a lerakó, vagy felvevő helyre rendszeres fuvarozás történik. Ebben az esetben háromhavi keret-bejelentésre van lehetőség.

A bejelentésre szolgáló dokumentum a ZKO 3 – Webformular  (a linkre kattintva nyílik) online nyomtatvány.

A változás-bejelentés, a meghiúsult kiküldetés bejelentése és a kiküldetés időtartamának hosszabbítása a ZKO3 – Änderungsmeldung (a linkre kattintva nyílik) nyomtatvány értelemszerű kitöltésével történik.

Utólagos változásnak minősül:

– a munkavégzés helyszínének vagy helyszíneinek változása (gépkocsivezető esetében a munkavégzés mindenkori helye a gépjármű)

– az egyes munkavállalók munkaideje mértékének vagy helyzetének változása

– a foglalkoztatási viszony megszűnése

– a foglalkoztatás megkezdésének későbbre halasztása az első bejelentéshez képest

– az egyes munkavállalók, illetve valamennyi munkavállaló már bejelentett kiküldetésének meg nem valósulása.

A ZKO3 dokumentum kitöltésére vonatkozó részletes útmutató a cikk elején található hivatkozásban megnyitható„Tájékoztatás az EGK-beli és svájci áru- és személyszállítási ágazat munkavállalóinak kiküldetéséről…” című dokumentum 4-8 oldalán olvasható. A megnyitott nyomtatványok felső sorában választható ki a kitöltés nyelve, köztük a magyar nyelv is.

Figyelem: kb. 30 perc elteltével „időtúllépés“ miatt a bevitel, ill. küldés vagy mentés már nem lehetséges. Időtúllépés esetén újra kell indítani a kitöltést, de a böngésző gyorsító tára használatával megmaradnak a mezők előzően kitöltött adatai, így csak Enter-t kell nyomni. A felvitt adatok egy link segítségével tárolhatók a számítógépen. A mentett adatok ismételt behívására újra be kell lépni a web-alkalmazásba. Küldés után megjelenik a tranzakció száma és egy pdf dokumentum. A pdf fájl a „Kiküldetés bejelentése“ című dokumentumot tartalmazza, ezt kell megnyitni, nyomtatni és menteni. A rendszer nem küld átvételi igazolást, az automatikusan kiadott tranzakciószám nyugtázza a sikeres küldést, melyet a kiküldetéssel kapcsolatos valamennyi hivatalos levelezésen fel kell tüntetni. Változás bejelentés csak a már megtörtént első bejelentés után, és az ahhoz tartozó tranzakciószám megadásával lehetséges.

Bejelentésre vonatkozó dokumentumok

– a beküldött bejelentési nyomtatvány (ZKO3),

– társadalombiztosításba való bejelentés dokumentumai: A1 akkor, ha a kiküldött munkavállalónak Ausztriában nincs társadalombiztosítási kötelezettsége.

(A nyomtatvány: „Igénylőlap biztosítási igazoláshoz Magyarországon és egy másik államban párhuzamosan folytatott kereső tevékenység esetén” néven megtalálható a http://www.oep.hu/nyomtatvanytar link alatt. Az igénylőlap kitölthető számítógéppel (NEU.73.G-1), vagy ÁNYK programmal (OEP_NP_12)

A bejelentésre vonatkozó okmányokat (ZKO3 bejelentő, vagy változás-bejelentő) kötelezően a munkavégzés/foglalkoztatás helyén – gépkocsivezető esetén a járműben – kell tartani, illetve azt közvetlenül a helyszínen, az ellenőrzés időpontjában elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni!

Bérezésre vonatkozó dokumentumok

– munkaszerződés, vagy foglalkoztatási nyilatkozat,

– bérjegyzék,

– bérkifizetési igazolások vagy banki átutalási bizonylatok,

– bérfeljegyzések, munkafeljegyzések,

– bérbesorolásra vonatkozó dokumentumok abból a célból, hogy a kiküldött munkavállaló osztrákjogszabályok szerinti díjazását a foglalkoztatás időtartama alatt ellenőrizni lehessen.

A bérezésre vonatkozó dokumentumoknak német nyelven kell rendelkezésre állniuk, kivéve a munkaszerződést, amelyet német vagy angol nyelven kell bemutatni.

Szankciók

Előzetes bejelentés hiánya, szándékosan hamis adatok megadása, igazoló dokumentumok hiánya: 1 000 – 10 000EUR/munkavállaló, ismételt esetben 2 000 – 20 000 EUR/munkavállaló.

Bérdokumentáció hiánya: 500 – 5 000 EUR/munkavállaló, ismételt esetben 1 000 – 10 000 EUR/munkavállaló

Bérpapírok bemutatásának megtagadása, vagy a bérellenőrzés akadályozása: 1 000 – 10 000 EUR/munkavállaló, ismételt esetben 2 000-20 000 EUR/munkavállaló

Alulbérezés szankciói:

– legfeljebb 3 munkavállalóig: 1 000 – 10 000 EUR/munkavállaló, ismételt esetben 2 000 – 20 000 EUR/munkavállaló

– több mint 3 munkavállaló esetén 2 000 – 20 000 EUR/munkavállaló ismételt esetben 4 000 – 50 000 EUR/munkavállaló

Amennyiben a munkaadó a különbséget a hivatal által kiszabott határidőn belül megtéríti és az alulbérezés csekély mértékű, vagy csekély gondatlanságra vezethető vissza, úgy a közigazgatási hivatal eltekinthet a büntetés kiszabásától.

A fenti esetekben ismételt jogsértés kapcsán hozott jogerős végzés esetén egy évre a határon átnyúló szolgáltatás-nyújtás is felfüggeszthető. Megalapozott gyanú esetében a hatóság anyagi, vagy tárgyi (pl. jármű) biztosítékot foglalhat le, kifizetési stopot rendelhet el.

További információk

Az általános érvényű szabályok és számos fontos információ magyarul is elérhető a www.entsendeplattform.at oldalon. Itt a kontakt menüpont alatt egyedi kérdéseket is fel lehet tenni közvetlenül a minisztérium illetékes munkatársainak (németül, vagy angolul). Az LSDB-G törvény teljes szövege az alábbi hivatkozás alatt olvasható:

A 2017. január 1-től hatályos bér- és szociális dömping elleni törvény (LSDB-G)